•   தமிழ்நாடு அரசு நிலா விவர இணையதாளத்தின் முகப்பு பக்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும்.


 • தமிழ்நாடு அரசு நிலா விவர இணைய பக்கத்துக்கு செல்க!
 •  முகப்பு பக்கத்தில் இந்த வழிமுறையெய் பின்பற்றவும்,


 •       "முகப்பு பக்கம் > புலப்படம் விவரங்களை பார்வையிட" •   இப்போது தோன்றும் பக்கத்தில் கீழ்கண்ட தேர்வுகளை பூர்த்திசெய்யவும் .

 •       1)    மாவட்டம் *

 •       2)    வட்டம் *

 •       3)    கிராமம் *

 •       4)    புல எண் *

 •       5)    உட்பிரிவு எண்

 •       6)    அங்கீகார மதிப்பை உள்ளிடவும் *

 •       7)    சமர்ப்பி
 •  மேற்கண்ட அணைத்து தேர்வுகளையும் சரியாக உள்ளீடு செய்த பின்னர் "சமர்ப்பி" பொத்தானை சொடுக்கவும்.. •   இப்பொழுது உங்களது உள்ளீடு தரவுகள் இயக்கப்பட்டு அதற்கான ஒரு சிறிய திரை தோன்றும், அதில் "புலப்படம் பார்வையிட" என்ற வாக்கியத்தை சொடுக்கவும்.
 •   இப்போது நீங்கள் உள்ளீடு செய்த தரவுக்கான புலப்படம்(FMB) தோன்றும். •  இப்போது உங்கள் விருப்பங்களை தேர்வு செய்யவும்.

 •       1)    அச்சிட விரும்பும் அச்சு தால் அளவு (Paper Size) A4 or A3 or A2 -ஐ தேர்வு செய்யவும்.

 •       2)    "Show Map" - பொத்தானை இயக்கவும்

 •       3)    PDF வடிவில் புலப்படத்தை தரவிறக்கம் செய்ய

 •       4)    அச்சிட • -*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-  -*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-


 •   இந்த அணைத்து விளக்கங்களும் காணொளி (Video) -யாக பார்க்க கிழ்கண்ட இணைப்பில் பார்க்கலாம்!!