•   தமிழ்நாடு அரசு நிலா விவர இணையதாளத்தின் முகப்பு பக்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும்.


 • தமிழ்நாடு அரசு நிலா விவர இணைய பக்கத்துக்கு செல்க!
 •  முகப்பு பக்கத்தில் இந்த வழிமுறையெய் பின்பற்றவும்,


 •       "முகப்பு பக்கம் > நகர நில அளவைப் பதிவேடு " •   இப்போது தோன்றும் பக்கத்தில் கீழ்கண்ட தேர்வுகளை பூர்த்திசெய்யவும் .

 •       1)    மாவட்டம் *

 •       2)    வட்டம் *

 •       3)    நகரம் *

 •       4)    வார்டு *

 •       5)    பிளாக்*

 •       6)    புல எண் *

 •       7)    உட்பிரிவு எண்

 •       8)    அங்கீகார மதிப்பை உள்ளிடவும் *

 •       9)    சமர்ப்பி
 •  மேற்கண்ட அணைத்து தேர்வுகளையும் சரியாக உள்ளீடு செய்த பின்னர் "சமர்ப்பி" பொத்தானை சொடுக்கவும்.. •   இப்பொழுது உங்களது உள்ளீடு தரவுகள் இயக்கப்பட்டு அதற்கான சிட்டா தோன்றும்.
 •   சிட்டா சான்றினை சரி பார்த்தபின்னர் அதன் கீழ் உள்ள "Print" பொத்தானை அழுத்தவும். •  இப்பொழுது சிட்டவை PDF தரவாக சேமிக்கலாம் அல்லது அச்சிட்டு கொள்ளலாம். • -*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-  -*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-


 •   இந்த அணைத்து விளக்கங்களும் காணொளி (Video) -யாக பார்க்க கிழ்கண்ட இணைப்பில் பார்க்கலாம்!!